BỘ Y TẾ
-----------

 

Số 24/2001/TT -BYT 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ooo0ooo


                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2001.
 

THÔNG TƯ


Hướng dẫn việc tổ chức và quản lư Hội nghị, Hội thảo Quốc tế về Y tế tại Việt Nam


Để thi hành Quyết định số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lư hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và Công văn số 113/BTCCBCP-HTQT ngày 10/9/2001 của Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ về việc hướng thực hiện Quyết định số 122 QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết việc tổ chức và quản lư hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam như sau:


I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 1. Thông tư này điều chỉnh các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn có sự tham gia hoặc tài trợ của các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc, các nước ngoài, các tổ chức phi chínhphủ của nước ngoài; do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là hội nghị, hội thảo quốc tế).

 2. Thông tư này áp dụng với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các Sở y tế tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và y tế các ngành có đầy đủ khả năng về chuyên môn, nghiệp vụ và cơ sở vật chất để phối hợp với phía nước ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lư nhà nước của ngành y tế.

 3. Thi6ng tư này cũng được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài đă được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lănh thổ Việt Nam.

 4. Bộ Y tế thống nhất quản lư nhà nước về tổ chức và thực hiện các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lư nhà nước của ngành y tế, từ khâu xét duyệt kế hoạch, nội dung, quy mô, số lượng, thành phần đại biểu (trong nước và ngoài nước), thời gian, địa điểm và nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế bằng văn bản; hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành các quy đĩnh về tổ chức hội nghị, hội thảo theo quy định của Quyết định số 122QĐ/TTg ngày 21/8/2001 và Thông tư này.

 5. Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong thực hiện chức năng quản lư nhà nước về việc tổ chức quản lư hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế và chịu trách nhiệm theo dơi, đánh giá kết quả việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm của các đơn vị trực thuộc báo cáo Lănh đạo Bộ Y tế.

 6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố quản lư việc tổ chức và thực hiện hội nghị, hội thảo quốc tế của địa phương theo quy định của Quyết định số 122 QĐ/TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư này.

 7. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trực tiếp quản lư và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế được quy định tại Quyết định 122 QĐ/TTg ngày 21/8/2001 và Thông tư này.

II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 1. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
  1.1. Hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế có nội dụng liên quan đến các lĩnh vực sau đây phải xin phép Chính phủ:
     a/ Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự hội nghị, hội thảo là người đứng đầu hoặc quan chức là cấp bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các tổ chức quốc tế.
     b/ Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc pḥng và phạm vị bí mật nhà nước.
  1.2. Bộ trưởng Bộ Ytế quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và cho phép cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lư nhà nước của Bộ Y tế.
  1.3.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế của địa phương sau khi có sự nhất trí của Bộ Y tế bằng văn bản.

 2. Quy tŕnh thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
  2.1. Thủ tục
  Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải xin phép Bộ Y tế (Vụ HTQT) bằng văn bản phải thể hiện các yêu cầu sau:
      a/ Mục đích của hội nghị, hội thảo quốc tế;
      b/ Kế hoạch, nội dung hội nghị, hội thảo quốc tế;
      c/Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan khảo sát (nếu có)
     d/ Thành phầm tham gia tổ chức: cơ quan Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
     e/ Thành phầm tham dự: số lượng và cơ cấu thành phầm đại biểu bao gồm cả đại biểi Việt Nam và đại biểu nước ngoài;
     f/ Nguồn kinh phí;
     g/ Ư kiến của cơ quan có liên quan (nếu có).
  2.2. Quy tŕnh
     a- Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các vụ, cục chức năng có liên quan, dự thảo căn bản tŕnh Lănh đạo Bộ để gửi Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.
     b- Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Bộ: Vụ Hợp tác quốc tế lấy ư kiến của các vụ, cục liên quan, sau đó tŕnh lănh đạo Bộ quyết định và cho phép các đơn vị trực thuộc tổ chức hội nghị, hội thảo bằng văn bản.
     c- Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương: khi nhận được công văn xin ư kiến của địa phương, Vụ HTQT có trách nhiệm xin ư kiến của các vụ, cục có liên quan, sau đó dự thảo công văn tŕnh lănh đạo Bộ kư và gửi cho địa phương.
  2.3. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức bằng nguồn ngân sách Nhà nước th́ các đơn vị tổ chức hộinghị, hội thảo phải lập dự toán kinh phí vào dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị ḿnhtheo quy định của pháp luật về quản lư tài chánh.
   

 3. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
  Các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo chịu trách nhiệm quản lư trực tiếp và toàn diện hội nghị, hội thảo quốc tế theo các nội dung sau đây:
  3.1. Quản lư công tác tổ chức hịôi nghị, nội dung bài phát biểu, nội dung thông tin tuyên truyền và các ấn phẩm khác sẽ được phát hành trong hội nghị, hội thảo quốc tế; chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, các tư liệu, số liệu, các báo cáo, tham luận và các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế.
  3.2. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, các quyđịnh trong việc thông tin tuyên truyền.
  3.3 Phát hiện và có biện pháp xử lư kịp thời đối với cá nhân và tổ chức có các hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ư làm trái các quy định của Thông tư này trong quá ŕnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
  3.4. Trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế có những diễn biến phức tạp, phải báo cáo ngay lên cơ quan thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế để chỉ đạo và xử lư kịp thời.
  3.5. Chịu trách nhiệm giải quyết thị thực nhập xau61t cảnh cho khách quốc tế vào Việt Nam tham dự hội nghị, hội thảo theo quy định của Cục Quản lư xuất nhập cảnh - Bộ Công an. c1c đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành thủ tục xin thị thực nhập xuất cảnh cho khách phải thông qua Bộ Y tế (Vụ HTQT).
  3.6. Có kế hoạch cụ thể phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ hội nghị, hội thảo.
  3.7. Thực hiện đúng các quy định về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật.
   

 4. Quy định về chế độ báo cáo
  4.1.
  Trong ṿng một tháng sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo (kể cả báo cáo kỷ yếu các công tŕnh và tài liệu của hội nghị, hội thảo quốc tế) về Bộ Y tế (Vụ KH – ĐT và Vụ HTQT) và đồng thời gửi lên Ban Tổ chức cán bộ Chínhphủ (mẫu kèm theo).
  4.2. Các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo có trách nhiệm định kỳ hàng năm về t́nh h́nh quản lư tổ chức và kết quả hộinghị, hội thảo quốc tế về Bộ Y tế để Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức cán bộ Chínhphủ theo quy định (mẫu kèm theo).


III - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày , kể từ ngày kư ban hành và thay thế các quy định về tổ chức và quản lư các hội nghị, hội thảo quốc tế trong nước của Công văn số 5258/TCCB ngày 25/7/1994 của Bộ Y tế.

 2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Thông tư này, th́ tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lư theo quy định của pháp luật.

 3. Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ pháp chế tổ chức triên khai, kiểm tra việc thực hiện Thông tu này và đánh giá kết quả thực hiện các quy định của Thông tư này báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế

 4. Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở y tế địa phương cần phản ảnh kịp thời về Bộ Y tế để nghiên cứu, giải quyết.

   

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Ban TCCB CP, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
- Các vụ, cục, VP Bộ, Ban QLCDA TTra Bộ- Sở Y tế của các tỉnh, thành phố thuộc TW 
- Y tế các ngành
- Lưu QT
- Lưu Pháp chế
- Lưu trữ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

(đă kư)
 

 ĐỖ NGUYÊN PHƯONG