Kế hoạch cụ thể pḥng chống
dịch cúm a/h5n1 ở người

- Thực hiện Quyết định số 38/2005/QĐ-BYT ngày 24/11/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch hành động pḥng chống đại dịch cúm gia cầm ở người tại Việt Nam.

- Căn cứ kế hoạch hành động khẩn cấp số 5012/SYT/NVY ngày 25/10/2005 và kế hoạch tổ chức, vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm số 519/SYT-NVY ngày 10/11/2005 của Sở Y tế.

- Căn cứ t́nh h́nh dịch cúm gia cầm hiện nay đang lan rộng nhiều tỉnh thành trên cả nước và đang lây nhiễm cho người.

Sở Y tế triển khai các hoạt động cụ thể pḥng chống dịch cúm A/H5N1 ở người như sau:

I. GIAI ĐOẠN 1 (tương ứng phase 3 của WHO): bệnh chưa lây nhiễm từ người qua người. Kế hoạch được thực hiện đến cuối năm 2006.

1. Công tác tổ chức

* Thành lập ban chỉ đạo pḥng chống dịch cúm A/H5N1 ở người và các Tiểu ban chuyên môn các cấp (thực hiện theo công văn số 5197/SYT-NVY ngày 10/11/2005 của Sở Y tế).

. Ban Chỉ đạo pḥng chống dịch do UBND cùng cấp hoặc Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập.

. Nhiệm vụ: Triển khai vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch và tổ chức điều trị bệnh nhân kịp thời. Chuẩn bị đầy đủ hậu cần về Y tế và các dịch vụ hỗ trợ khác, đáp ứng nhu cầu khi có dịch lớn xảy ra tại địa bàn. Triển khai các hoạt động truyền thông. Thực hiện cơ chế phối hợp, báo cáo thỉnh thị, phản hồi.

* Thành lập đội cơ động hỗ trợ điều trị cấp thành phố.

. Thành lập 3 Đội cơ động hỗ trợ điều trị cấp TP do Sở Y tế ra quyết định thành lập.

. Thành phần 1 đội: gồm 07 thành viên, trong đó có 2 Bác sĩ BV.Bệnh Nhiệt đới, 1 BV Nhi đồng 1 hoặc Nhi đồng 2 và 4 điều dưỡng. Đội trưởng là Bác sĩ BV.Bệnh Nhiệt đới. Tất cả các đội chịu sự điều động khẩn cấp của Ban Giám đốc Sở Y tế.

. Nhiệm vụ: Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ y tế địa phương điều trị bệnh nhân tại các quận huyện thành phố và tại các tỉnh bạn khi cần có sự trợ giúp.

. Trang thiết bị: sử dụng xe chuyên dùng, trang bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, các phương tiện pḥng hộ và phương tiện điều trị, kể cả máy giúp thở.

* Đội cơ động chống dịch cấp thành phố.

. Thành lập 2 đội cơ động chống dịch cấp TP, do Sở Y tế thành phố ra quyết định thành lập.

. Thành phần 1 đội: Có 5-7 thành viên bao gồm nhân viên điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thanh khiết môi trường. Tất cả là nhân viên của TTYT dự pḥng TP được trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư cho công tác pḥng chống dịch và chịu sự điều động của Sở Y tế hoặc Ban Giám đốc TTYT Dự pḥng.

. Nhiệm vụ: hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác pḥng chống dịch tại cộng đồng, tại các đơn vị cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu công nghiệp… khi có dịch bệnh xảy ra. Hỗ trộ các tỉnh bạn khi cần thiết.

* Đội điều trị cơ động cấp quận huyện    

. Mỗi TTYT quận huyện thành lập 1 đội điều trị cơ động cấp quận huyện, do giám đốc TTYT ra quyết định thành lập.

. Thành phần 1 đội điều trị: gồm 7 nhân viên, trong đó gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng, được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu và điều trị cách ly tại cộng đồng, được huấn luyện  thành thạo thao tác cấp cứu và điều trị.

. Đội điều trị thực hiện công tác điều trị cách ly tại cộng đồng khi đại dịch xảy ra, phối hợp với đội dự pḥng phân loại đối tượng cần được kiểm dịch.

* Đội cơ động chống dịch cấp quận huyện

. Mỗi TTYT quận huyện thành lập 2 đội cơ động chống dịch cấp quận huyện, do giám đốc TTYT ra quyết định thành lập.

. Thành phần 1 đội: có 5-7 thành viên bao gồm nhân viên điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, thanh khiết môi trường, Trưởng đội là đội trưởng hoặc đội phó của đội y tế dự pḥng được trang bị đầy đủ các phương tiện cho công tác pḥng chống dịch.

. Nhiệm vụ: trực tiếp và phối hợp với tổ chống dịch tại các phường xă thực hiện bao vây dập dịch thanh khiết môi trường, chuồng trại nhà cửa … và những nơi nghi ngờ có mầm bệnh. Phối hợp chính quyền địa phương thực hiện giám sát kiểm dịch, cách ly người bệnh và người tiếp xúc.

Tất cả các đội chịu sự điều động của Ban Giám đốc TTYT quận huyện. Khi cần hỗ trợ các địa phương lân cận, Sở Y tế phối hợp với TTYT quận huyện chỉ đạo điều động các đội.

* Tổ chống dịch cấp phường xă

. Mỗi phường xă thành lập 2 tổ chống dịch cấp phường xă do Chủ tịch UBND phường xă ra quyết định thành lập.

. Thành phần 1 tổ chống dịch: có 5-7 thành viên bao gồm nhân viên y tế phường xă, các ban ngành đoàn thể trong phường như thông tin văn hóa, quản lư thị trường hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an, dân pḥng… Tổ trưởng của tổ chống dịch là trưởng và phó trạm y tế phường xă.

. Nhiệm vụ: thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại địa phương, phối hợp với tuyến trên thực hiện truyền thông, xử lư môi trường, quản lư điểm cách ly kiểm dịch ở cộng đồng và theo dơi kiểm dịch người tiếp xúc tại nhà. Khi phát hiện ca nghi ngờ bệnh, thực hiện ngay chế độ cách ly tại cộng đồng và báo cáo về Ban giám đốc TTYT quận huyện để có phối hợp xử lư đúng quy định.

* Khi chưa có dịch xảy ra tại địa bàn hoặc chưa có lệnh điều động của cấp trên, các thành viên của tất cả các đội vẫn làm các công việc thường ngày của đơn vị. Khi có lệnh điều động trong ṿng 30 phút, đội có thể tập hợp lại và triển khai thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Khi hoàn thành nhiệm vụ các đội tự giải tán.

* Xây dựng, Tổ chức, Vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly kiểm dịch các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Tất cả các đơn vị y tế và y tế cơ quan, xí nghiệp trường học… xây dựng và sẵn sàng vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly kiểm dịch các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khi đơn vị hoặc địa bàn có ca nghi ngờ, ca có thể hoặc ca bệnh (dựa theo công văn số 519/SYT-NVY ngày 10/11/2005 của Sở Y tế).

Ứng dụng vận hành hệ thống này trên bệnh cúm H/H5N1 ở người, là bệnh nhiễm rất nguy hiểm.

2. Công tác huấn luyện

* Xây dựng đội ngũ huấn luyện gồm 3 cấp: cấp thành phố, cấp quận huyện và cấp tuyên truyền giáo dục tại cộng đồng.

* Kế hoạch huấn luyện: dự kiến giai đoạn 1 tổ chức 475 lớp (trong đó thành phố tổ chức 139 lớp, đào tạo mở rộng tại cơ sở 336 lớp) và tổ chức 3170 buổi hướng dẫn chống dịch cho các ban ngành khác tại địa phương.

* Thành phố tổ chức: 139 lớp.

. Sở Y tế TP: tổ chức 2 buổi triển khai kế hoạch pḥng chống dịch toàn ngành và vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch.

. Trung tâm Y tế dự pḥng TP: tổ chức 95 lớp huấn luyện công tác dự pḥng cho các đối tượng.

- Cán bộ Bệnh viện TP: 5 lớp cho bác sĩ, 5 lớp cho nhân viên khác (điều dưỡng, hộ lư, tài xế, bảo vệ…)

- Cán bộ 24 TTYT quận huyện: 24 lớp cho bác sĩ, 24 lớp cho nhân viên khác, 24 lớp cho các đội cơ động chống dịch quận huyện.

- Nhân viên Y tế học đường toàn thành phố: 3 lớp.

- Nhân viên y tế cơ quan: 5 lớp.

- Lực lượng của các ban ngành đoàn thể, tổ chức xă hội tham gia công tác pḥng chống dịch: 5 lớp.

. TT Truyền thông Giáo dục Sức khỏe (T4G): tổ chức 10 lớp đào tạo đội ngũ báo cáo vieê truyền thông giáo dục về pḥng chống dịch.

- Báo đài: 1 lớp

- Đại diện các ban ngành đoàn thể toàn TP: 5 lớp.

- Cán bộ truyền thông quận huyện: 4 lớp.

. Bệnh viện TP (Nhiệt đới, Nhi đồng 1, 2): Tổ chức 32 lớp huấn luyện công tác điều trị bệnh ở người lớn, trẻ em cho các đối tượng giảng viên của đơn vị.

- Bác sĩ đại diện của Bệnh viện TP và TTYT quận huyện: 16 lớp (8 lớp điều trị nhi, 8 lớp điều trị người lớn).

- Điều dưỡng đại diện của Bệnh viện TP và TTYT quận huyện: 10 lớp (8 lớp điều trị nhi, 8 lớp điều trị người lớn).

* Tổ chức Đào tạo mở rộng tại cơ sở: 336 lớp

TTYT quận huyện: 144 lớp

- Điều trị người lớn và trẻ em: 24 quận huyện x 4 lớp (2 lớp BS, 2 lớp ĐD) = 96 lớp.

- Hướng dẫn Bác sĩ Pḥng mạch tư: 24 x 2 = 48 lớp.

Bệnh viện TP: 192 lớp

- Bệnh viện công và tư: 48 (28 công + 20 tư) x 4 (2 lớp cho BS, 2 lớp ĐD) = 192 lớp.

* TTYT quận huyện phối hợp Trạm y tế tổ chức các buổi truyền thông giáo dục pḥng chống dịch tại cộng đồng (trường học, cơ quan, xí nghiệp, nhân viên ban ngành trong phường…). Đồng thời phát tờ rơi vận động quần chúng tham gia chống dịch.

Dự kiến mỗi phường xă tổ chức 10 buổi, tổng số buổi là 317 phường xă x 10 = 3.170 buổi nói chuyện tại cộng đồng.

* TTYT quận huyện tổ chức hướng dẫn tất cả pḥng mạch tư trên địa bàn cách phát hiện ca nghi ngờ, hướng xử trí, chuyển bệnh, và thông báo cho ai. Nếu các pḥng khám tư trên địa bàn không thực hiện đúng các yêu cầu nêu trên và để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước chính quyền.

* Ngoài ra Sở Y tế phối hợp TTYT dự pḥng TP, và các Bệnh viện TP tổ chức tập huấn cho các đơn vị ngoài ngành công tác pḥng chống dịch bệnh.

3. Công tác truyền thông giáo dục

* Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe TP, TTYT dự pḥng TP, BV Bệnh Nhiệt đới,… tất cả các đơn vị của ngành y tế có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn công tác pḥng chống cúm A/H5N1 ở người đến các tổ chức nhà nước, tư nhân, các đoàn thể và nhân dân.

* Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (T4G)

- Mở lại đường dây nóng và phối hợp Pḥng Nghiệp vụ y - Sở y tế chịu trách nhiệm thông tin, trả lời những thắc mắc của nhân dân, cơ quan thông tin báo chí về t́nh h́nh và công tác pḥng chống dịch cúm A/H5N1 liên quan đến dịch cúm gia cầm trong và ngoài giờ hành chánh (kể cả ngày nghỉ).

- Truy cập các thông tin trên thế giới về t́nh h́nh dịch cúm gia cầm và dịch cúm A/H5N1 ở người, dịch sang tiếng Việt chuyển tải lên trang web của Sở Y tế trong chuyên mục về dịch cúm A/H5N1.

- Tổ chức 5 buổi tọa đàm trên đài truyền h́nh khoảng và trên đài phát thanh. Mục đích thông tin cập nhật về tác hại, cách pḥng ngừa, xử trí bệnh viêm phổi do virus cúm A/H5N1 ở người.

- Thực hiện in khoảng 8.000.000 bướm truyền thông giáo dục về bệnh viêm phổi ở người do virus cúm A/H5N1, gồm 8 loại bướm với nội dung thay đổi theo yêu cầu từng giai đoạn. Trong tháng 12 phát hành tờ bướn “3 biết, 3 phối hợp”.

- Xây dựng kịch bản và thu đĩa VCD, cung cấp cho các Bệnh viện, TTYT thực hiện tuyên truyền liên tục tại đơn vị.

- Hướng dẫn các tổ truyền thông (T3G) tại các TTYT quận huyện thực hiện tuyên truyền không nuôi, không vận chuyển, không giết mổ gia cầm, chỉ sử dụng gia cầm và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rơ ràng, đă qua kiểm dịch: thực hiện ăn chín, uống sôi. Vận động toàn dân pḥng chống dịch, khai báo chính quyền những nơi không thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác pḥng chống dịch cúm gia cầm. Phổ biến các dấu hiệu biểu hiện sớm của bệnh, hướng dẫn người dân tự nhận thức và đến khám tại các cơ sở y tế để được phát hiện sớm và xử lư kịp thời.

     * TTYT quận huyện

- Phối hợp T4G, UBND quận huyện triển khai công tác tuyên truyền giáo dục đến từng người dân với khẩu hiệu “toàn dân tham gia pḥng chống dịch”, qua các phương tiện: loa phát thanh, phát tờ rơi, tổ chức sinh hoạt triển khai tại các ban ngành trong quận, phường, khu phố, tổ dân phố và trường học…

Ngành y tế phối hợp ngành Văn hóa Thông tin tại các Phường tăng cường truyền thông giáo dục, nâng cao kiến thức toàn dân hiểu rơ nguy cơ xảy ra dịch cúm ở Việt Nam và TP.HCM, tăng cường ư thức cảnh giác và tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng, không gây hoang mang rối loạn các hoạt động xă hội.

- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền tại khu vực khám bệnh của TTYT và TYT qua buổi chiếu VCD.

*Bệnh viện: các Bệnh viện, trung tâm không giường bệnh, pḥng khám công và tư trên toàn TP phối hợp T4G tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục pḥng ngừa dịch bệnh cho tất cả bệnh nhân và thân nhân đến khám tại các cơ sở y tế qua các tờ rơi, qua buổi chiếu VCD,

4. Công tác dự pḥng

* Trung tâm y tế dự pḥng:

- Phối hợp Sở Ban Ngành có liên quan tham gia tổng vệ sinh môi trường, kiểm soát, quản lư các khu vui chơi giải trí có nuôi chim cảnh, những nơi giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Cùng với đội y tế dự pḥng quận huyện thực hiện giám sát dịch tễ các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh (nhân viên y tế, cán bộ thú y, cán bộ kiểm dịch…)

- Phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quận/huyện triển khai công tác ngăn ngừa lây nhiễm tại khu vực nghi ngờ có nguồn lây bệnh (phun thuốc diệt khuẩn tại khu vực có nguồn lây, khảo sát lấy mẫu nước ở khu vực ô nhiễm…). Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ca bệnh, xác định đặc điểm dịch tễ của bệnh.

- Hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh pḥng bệnh cá nhân và vệ sinh chuồng trại nhà cửa, nơi giết mổ, cơ sở chế biến…

- Cùng với UBND, TTYT và các ban ngành trong quận/huyện triển khai tổ chức, vận hành hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại cộng đồng, khu công nghiệp, nhà máy, cơ quan, xí nghiệp… theo công văn số 5197/SYT-NVY ngày 10/11/2005 của Sở Y tế.

      * TTYT Quận huyện:

- Phối hợp TTYT dự pḥng TP, pḥng kinh tế, quản lư thị trường, công an … và các ban ngành có liên quan thực hiện giám sát, kiểm soát việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế bếin, kinh doanh gia cầm và các sản phẩm gia cầm trên địa bàn.

- Thiết lập danh sách, thực hiện giám sát dịch tễ các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn quận huyện (nhân viên thú y, y tế, kiểm dịch… thường xuyên tiếp xúc mầm bệnh).

- Thực hiện phun thuốc sát khuẩn các khu vực nghi có mầm bệnh: chuồng trại, khu giết mổ gia cầm…, và tham gia chiến dịch tổng vệ sinh môi trường hàng tháng trên toàn thành phố.

* Trạm y tế và tổ chống dịch phường xă

- Phối hợp với cơ quan thú y, và các ban ngành đoàn thể tăng cường, kiểm tra, giám sát phát hiện sớm và xử lư kịp thời các điểm nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép.

- Thông báo TTYT quận huyện các điểm nghi có mầm bệnh để phối hợp khử khuẩn môi trường khẩn cấp.

- Thông tin giáo dục truyền thông bằng nhiều biện pháp, cho mọi đối tượng trong nhân dân về các nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp pḥng chống.

5. Công tác Kiểm dịch y tế Quốc tế

- Lập phương án phối hợp hành động với Ban Giám đốc cụm cảng Hàng không sân bay Miền Nam và Ban Giám đốc cảng vụ Cảng TP.HCM để triển khai công tác chống dịch.

- Tiếp tục đo thân nhiệt cho tất cả hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi phát hiện có bệnh nhân sốt,…lập tức đưa bệnh nhân vào pḥng cách ly và phối hợp với y tế hàng không chuyển bệnh nhân về BV Bệnh Nhiệt đới để được theo dơi và điều trị đúng quy định, lập danh sách và thực hiện giám sát tất cả hành khách cùng chuyến bay tại nơi cư trú (nhà ở, khách sạn…), hướng dẫn hành khách đo nhiệt độ và khai báo khi bị sốt.

- Xử lư môi trường đúng quy định khi có trường hợp nghi ngờ xảy ra.

- Tổ chức hướng dẫn cách pḥng bệnh cho nhân viên hàng không, công an, hải quan.

- Tập huấn cho nhân viên thuần thục các quy tŕnh cách ly hành khách và khử trùng hành lư, phương tiện vận tải (máy bay, tàu thuyền, xe chuyển bệnh…) đúng quy định khi có trường hợp nghi ngờ xảy ra.

6. Công tác điều trị

- Các bệnh viện chủ lực đảm bảo thực hiện điều trị cách ly đúng quy định, BV Bệnh Nhiệt đới: 50 giường; Nhi đồng 1: 30 giường; Nhi đồng 2: 30 giường; Phạm Ngọc Thạch: 50 giường.

- Trong giai đoạn hiện nay tất cả các bệnh nghi ngờ chỉ chuyển về BV Bệnh Nhiệt đới (đối với người lớn), Nhi đồng 1, 2 (đối với trẻ em). Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Nhi đồng 1, 2 chịu trách nhiệm điều trị cho bệnh nhân của TP.

- Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công và tư khi phát hiện ca nghi ngờ lập tức đưa bệnh nhân vào pḥng cách ly và chuyển bệnh về BV Bệnh Nhiệt đới hoặc Nhi đồng 1 bằng xe chuyên dùng của BV Cấp cứu Trưng Vương.

- BV Bệnh Nhiệt đới thực hiện xét nghiệm chẩn đoán (PCR) cho các ca nghi ngờ của TP, khi phát hiện dương tính gởi mẫu sang Viện Pasteur kiểm chứng và ngược lại Viện Pasteur xét nghiệm các mẫu bệnh phẫm của các tỉnh phía Nam và khi phát hiện dương tính chuyển mẫu về BV Bệnh Nhiệt đới kiểm chứng.

- Phối hợp viện Pasteur TP giám sát chặt chẽ sự biến đổi gen của virus.

- BV Cấp cứu Trưng Vương chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân từ các cơ sở khám chữa bệnh đến bệnh viện tuyến trên đúng quy định, phối hợp TTYT dự pḥng thực hiện chế độ pḥng hộ và khử khuẩn xe vận chuyển bệnh đúng quy định.

7. Công tác thông tin, báo cáo

- Khi phát hiện ca nghi ngờ tại các cơ sở y tế, bệnh nhân phải được cách ly ngay và phải báo cáo về TTYT quận huyện và nếu cần có thể hội chẩn với tuyến trên (BV Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1). Nếu bệnh nhân phải thực hiện chế độ theo dơi cách ly, đơn vị phải báo ngay về Sở Y tế - Pḥng Nghiệp vụ y và TTYT dự pḥng TP để triển khai các biện pháp pḥng chống dịch.

- Tại các labo khi phát hiện trường hợp dương tính H5N1, phải có báo cáo tổng hợp công tác điều trị và pḥng dịch trong tuần qua và gởi về pḥng Nghiệp vụ y SYT.

- Pḥng Nghiệp vụ y có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo cho BGĐ SYT.

- Bộ Y tế là cơ quan duy nhất công bố ca bệnh.

8. Công tác kiểm tra

- Các cơ sở y tế rà soát lại tất cả các công việc mà kế hoạch đă đề ra, cụ thể như cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, thuốc hóa chất… cần cho hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch và điều trị, sẵn sàng đáp ứng có hiệu quả cho từng giai đoạn của dịch.

- Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra gồm Pḥng Nghiệp vụ y, pḥng kế hoạch, pḥng Tổ chức Cán bộ, TTYT dự pḥng, BV Bệnh Nhiệt đới, Nhi đồng 1… thực hiện kiểm tra việc triển khai kế hoạch chống dịch tại các BV và TTYT quận huyện và hoàn tất trong tháng 12/2005.

- Tổ chức diễn tập pḥng chống dịch tại 1 xă của Huyện Củ Chi nơi có khu công nghiệp, thực hiện vào ngày 18/12/2005 và tại 1 phường thuộc quận 11 khi có chỉ đạo của UBNDTP.

II. GIAI ĐOẠN 2: BỆNH CÓ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM TỪ NGỪƠI SANG NGƯỜI

Giai đoạn này được xác định khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức ra thông báo. Khi đó khả năng virus lây truyền từ người qua người c̣n mức độ hạn chế (tương ứng phase 4). Các công việc cần phải thực hiện thêm như sau:

1. Hệ thống giám sát, cách ly, kiểm dịch trên bệnh cúm A/H5N1

Tất cả các đơn vị đưa hệ thống giám sát, cảnh báo, cách ly, kiểm dịch bệnh cúm A/H5N1 vào sử dụng một cách có hiệu quả tùy theo mức độ cảnh báo dịch của từng cấp tại từng thời điểm, từng địa phương.

2. Công tác truyền thông giáo dục

- Tập trung bổ sung thêm các nội dung về các biện pháp pḥng ngừa bệnh cúm A/H5N1 lây từ người sang người.

- Truyền thông giáo dục người dân có ư thức tự khai báo và tự nguyện tham gia kiểm dịch theo qui định, hạn chế đi lại, hạn chế hội nghị, hội thao… Vận động toàn dân tham gia chống dịch.

3. Công tác dự pḥng

- Chủ động triển khai các biện pháp pḥng chống dịch, ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng.

- Cách ly ngay tại cộng đồng, tại cơ sở khi phát hiện ca bệnh, ca có thể, ca nghi ngờ. Lập danh sách thực hiện biện pháp kiểm dịch đối với ngừơi tiếp xúc. Thực hiện các biện pháp thanh khiết môi trường tại nơi nghi ngờ có nguồn bệnh.

- Tăng cừơng điều tra, giám sát dịch tễ và các labo để phát hiện sớm các ca nhiễm và ca nghi ngờ nhằm thực hiện pḥng chống dịch kịp thời và đánh giá khả năng và mức độ lây truyền từ người sang người của virus.

- Thực hiện điều trị dự pḥng bằng thuốc kháng virus đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh, ca có thể và ca nghi ngờ.

      4. Công tác Kiểm dịch Y tế Quốc tế

- Tất cả Hành khách nhập, xuất cảnh đều phải khai tờ khai kiểm dịch y tế.

- Phân luồng hành khách đến từ những nơi có dịch cúm ở gia cầm hoặc dịch cúm ở người. Đi thành luồng riêng, làm thủ tục riêng và được lập danh sách chuyển về Sở Y tế để phối hợp với TTYT Dự pḥng tổ chức kiểm dịch trong thời gian 10 ngày. Việc kiểm dịch có thể thực hiện tại nơi cư trú hoặc cách ly tập trung tùy thuộc đối tượng phải kiểm dịch.

- Tại bến cảng kiểm dịch tất cả tàu thuyền nhập, xuất cảnh, phát phiếu kiểm dịch y tế và tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả thuyền viên và hành khách. Khi phát hiện có trường hợp nghi nhiễm bệnh sẽ được thông báo và đưa vị trí cách ly neo đậu đúng nơi quy định. Đồng thời báo cáo về Sở y tế để có biện pháp xử trí kịp thời. Khi phát hiện trên thuyền có gia cầm hoặc sản phẩm gia cầm không rơ nguồn gốc điều trị bị thiêu hủy đúng qui định.

      5. Công tác điều trị

- Tất cả số giường đă chuẩn bị của các bệnh viện chủ lực (BV Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1, 2, Phạm Ngọc Thạch) đưa vào sử dụng điều trị cách ly.

- Các bệnh viện đa khoa thành phố, TTYT quận huyện… triển khai khu điều trị cách ly đúng qui định khoảng 10 – 20 giường, sẵn sàng thực hiện điều trị tại chỗ khi có đề nghị của Sở Y tế.

- Sở Y tế sẽ điều động các đội cơ động TP đến hỗ trợ công tác dự pḥng và điều trị tại các Bệnh viện đa khoa, TTYT quận huyện cơ quan, xí nghiệp… khi cần thiết.

        6. Công tác giám sát, thông tin, báo cáo

- Công tác điều trị: Tất cả các TTYT quận huyện, bệnh viện, pḥng khám công tư, khu điều trị cách ly phải báo cáo hàng ngày t́nh h́nh bệnh tại đơn vị về Pḥng Nghiệp vụ y - Sở Y tế trước 9 giờ qua email, công văn hoặc điện thoại.

- Công tác dự pḥng: TTYT dự pḥng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng ngày công tác dự pḥng của các đơn vị trên toàn địa bàn TP và gởi báo cáo về BGĐ SYT, pḥng  NVY trước 11 giờ hàng ngày..

- Các đội cơ động của TP thực hiện báo cáo sau mỗi chuyến công tác do SYT điều động.

- Tất cả các trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo mọi lúc (24/24) qua đường dây nóng của Sở Y tế.

- Sở Y tế sẽ có báo cáo (ngày hoặc tuần) cho UBND TP, BYT và các Sở Ban ngành về t́nh h́nh dịch bệnh.

Theo công văn số 5610/SYT-NVY Sở Y tế TP.HCM.