Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật 

     Thành phố Hồ Chí Minh 2008             

              -------------------------          

Hướng dẫn thực hiện:

 BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Ghi chú: để thuận tiện cho việc chuyển một hồ sơ dự thi thành một hồ sơ đăng kư bảo hộ độc quyền sang chế/giải pháp hữu ích, Ban Tổ chức Hội thi khuyến nghị các người dự thi sử dụng bố cục tŕnh bày dưới đây. Tùy theo nội dung cụ thể của giải pháp, tác giả có thể sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một số các đề mục có liên quan, và cũng có thể dung các đề mục gợi ư trong mẫu để tŕnh bày lại theo cách riêng của ḿnh, sao cho thuận tiện nhất cho việc giới thiệu giải pháp

Tên giải pháp dự thi: ghi thống nhất với tên giải pháp được nêu trong Phiếu dự thi

Hạn chế của các giải pháp đă biết:

·        Giới thiệu các điểm hạn chế trong các giải pháp hiện có khác, trong phạm vi thong tin mà người dự thi được biết (tất cả hay một số các hạn chế đó chính là mục tiêu mà giải pháp dự thi muốn khắc phục)

Mục tiêu kỹ thuật của giải pháp dự thi: tŕnh bày tổng quát các mục tiêu kỹ thuật/công nghệ mà giải pháp dự thi sẽ giải quyết, thí dụ như:

·        Thiết kế mới hay thay thế cơ cấu nào?

·        Tổng hợp hoặc trích ly chất liệu mới nào?

·        Thiết kế mới hay thay đổi chế độ gia công của một quy tŕnh nào, công đoạn nào, nguyên công nào?...

·        Sử dụng chủng vi sinh mới nào?...

Giới thiệu bản chất giải pháp dự thi:

a.       Nguyên lư hoặc nguyên tắc xử lư các vấn đề kỹ thuật được đặt ra trên đây: mục này dùng để:

·        Hoặc nêu các nguyên lư lư thuyết mà các tác giả đă vận dụng vào việc giải quyết vấn đề,

·        Hoặc nêu các nguyên tắc xử lư mới mà các tác giả đề xuất hoặc phát hiện ra,  

·        Hoặc nếu nguyên lư giải quyết là đơn giản, trực quan, các tác giả có thể không cần dùng đến mục này mà đi thẳng vào phần mô tả chi tiết như mục b dưới đây.

b.      Mô tả chi tiết: toàn bộ nội dung công nghệ của giải pháp dự thi nên được phân ra và tŕnh bày tuần tự dưới bốn khía cạnh sau đây:

·        Khía cạnh quy tŕnh (phương pháp):

Ø      Quy tŕnh (phương pháp công nghệ) mà giải pháp dự thi áp dụng bao gồm các công đoạn nào? Tŕnh tự thực hiện ra sao? Mỗi công đoạn có các khâu nào? Mỗi khâu có các nguyên công nào? Mỗi nguyên công có các thao tác nào? Điều kiện hoặc thông số kỹ thuậ (nhiệt độ, áp suất…) của từng công đoạn, khâu, nguyên công, bước…ra sao?

Ø      Điểm mới của giải pháp dự thi nằm ở công đoạn/khâu/nguyên công/bước…nào trong số đă mô tả ra bên trên.

Ø      Hiệu quả của các điểm mới đó về mặt kỹ thuật, kinh tế, xă hội là như thế nào?

Ø      Trong trường hợp giải pháp dự thi không có nội dung ǵ liên quan đến các quy tŕnh, phương pháp, th́ không cần sử dụng đề mục này

·        Khía cạnh cơ cấu:

Ø      Nếu cơ cấu mà giải pháp dự thi áp dụng là một hệ cơ, th́ nó bao gồm các dây chuyền nào? cụm thiết bị nào? thiết bị nào? cụm chi tiết nào? chi tiết nào?

-       Nếu đó là một dây chuyền thiết bị, hăy vẽ và mô tả sơ đồ động của hệ thống?mô tả vai tṛ của từng thiết bị trong dây chuyền; trong đó, nếu có thiết bị mới hoặc được cải tiến, hăy mô tả thiết bị đó như dưới đây

-       Nếu đó là một thiết bị/máy móc, hăy vẽ và mô tả sơ đồ động hoặc bản vẽ lắp của thiết bị? mô tả vai tṛ của các khối hoặc cụm thiết bị? mối tương quan giữa các khối, các cụm? trong đó, nếu có cụm chi tiết mới hoặc được cải tiến, hăy mô tả cụm chi tiết đó như dưới đây

-       Nếu đó là một cụm chi tiết, hăy vẽ bản vẽ lắp và mô tả vai tṛ của từng chi tiết cùng mối tương quan giữa các chi tiết trong cụm ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái hoạt động; trong đó, nếu có chi tiết mới hoặc được cải tiến, hăy vẽ và mô tả vật liệu, cấu tạo, tính năng, công dụng của chi tiết đó..

Ø      Nếu cơ cấu mà giải pháp dự thi áp dụng là một hệ thiết bị hoặc mạch điện, hăy vẽ và mô tả sơ đồ khối của thiết bị/mạch? vai tṛ của từng khối? nếu có khối chức năng mới hoặc cải tiến, hăy mô tả chi tiết các phần tử/linh kiện của khố/ mạch mới đó?  Mối tương quan giữa các phần tử/linh kiện từ trạng thái tĩnh đến trạng thái quá độ rồi trạng thái hoạt động ổn định của thiết bị/mạch?

Ø      Điểm mới của giải pháp dự thi nằm ở chi tiết, linh kiện, phần tử, khối, cụm, mạch, thiết bị…nào trong số đă mô tả ra bên trên.

Ø      Hiệu quả cúa các điểm mới đó về mặt kỹ thuậ, kinh tế, xă hội là như thế nào?

Ø      Trong trường hợp giải pháp dự thi không có nội dung ǵ liên quan đến các cơ cấu (dây chuyền, thiết bị, cụm, khối, mạch, chi tiết, phần tử, linh kiện…) th́ không cần sử dụng đề mục này

·        Khía cạnh chất liệu:

Ø      Giải pháp dự thi có thế tạo ra một chất liệu mới (mới về thành phần cấu tạo, mới về tỷ lệ giữa các thành phần, mới về công thức hóa học, mới về cấu trúc vật liệu…): mô tả chi tiết phương pháp thu nhận chúng? cách nhận biết chúng? các tính năng kỹ thuật của chúng? các điều kiện áp dụng? các hiệu quả kỹ thuật/ công nghệ khi áp dụng?

Ø      Giải pháp dự thi có thể ở dạng phát hiện tính năng mới của một chất liệu, vật liệu đă biết, hoặc thay thế hay áp dụng mới một chất đă biết (chất phụ gia, chất định hương, chất định màu, dung môi, chất đóng rắn…) vào quy tŕnh công nghệ nào đó để cải thiện hiệu quả của quy tŕnh: mô tả chi tiết: cấu trúc (hóa học, cơ học…) của chất liệu/vật liệu được sử dụng, từ đó dẫn đến tính năng mới hoặc khả năng áp dụng vào quy tŕnh công nghệ muốn cải thiện, cách thức và điều kiện sử dụng, hiệu quả?

·        Khía cạnh chủng vi sinh:

Ø      Nếu giải pháp dự thi liên quan đến chủng vi sinh vật, có thể mô tả các chi tiết sau: đặc trưng thuần chủng h́nh thái học? Đặc tính sinh lư, sinh hóa của chủng? Đặc tính phân loại theo gen và thành phần hóa học? Đặc tính nhân học? Các t́nh trạng đánh dấu? Các đặc trưng công nghệ sinh học? Công dụng của chủng? Đặc tính ổn định tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài? Tính độc, cấu trúc kháng nguyên, tính tạo miễn dịch...?

Đối với quần thể vi sinh vật: ngoài các đặc trưng của từng chủng vi sinh vật riêng biệt, c̣n có thể mô tả thêm: nguồn gốc, nhân tố và điều kiện thích nghi, lựa chọn? Thành phần phân loại học? Tính phân chia được? Số lượng chủng và chủng ưu thế? Mối tương quan và tính thay thế được của các chủng?...

Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: danh mục và nguồn gốc chủng vi sinh? Dữ liệu về thành phần định tính và định lượng của môi trường nuôi cấy? Các điều kiện nuôi cấy (nhiệt độ, độ pH, lượng tiêu thụ oxy, lượng chiếu sáng)? Thời gian lên men? Đặc trưng của quá tŕnh sinh tổng hợp các sản phẩm hữu ích? Hiệu suất sản phẩm? Phương pháp tách và làm sạch sản phẩm hữu ích? Phương pháp kiểm tra sự có mặt của các chủng?

Ø      Nếu giải pháp dự thi liên quan đến chủng tế bào động, thực vật riêng biệt, có thể mô tả các chi tiết sau: phả hệ của giống? Số lượng cấy tại thời điểm dự thi? Các điều kiện nuôi cấy chuẩn? Các tính chất của giống? Các đặc tính phát triển? Các đặc tính nuôi cấy trong cơ thể động vật? Đặc tính di truyền tế bào? Đặc tính h́nh thái tế bào? Dữ liệu về bản tính của loài? Phương pháp phát sinh h́nh thái học? Tính gây ung thư? Dữ liệu về khả năng lây nhiễm? Đặc trưng công nghệ sinh học? Thông tin về tính ổn định tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài? Phương pháp bảo quản đông lạnh?

Đối với quần thể giống tế bào động, thực vật, c̣n có thể mô tả thêm: số lượng và các giống tế bào? Nhân tố và điều kiện thích nghi, lựa chọn? Thành phần phân loại họ? Tính phân chia được? Tính thay thế được? Các đặc điểm sinh lư của quần thể nói chung?... Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: phương pháp kiểm tra sự có mặt của các giống, phương pháp tách? Khả năng đề kháng với sự nhiễm các vi sinh vật bên ngoài?...

Ø     Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: danh mục và nguồn gốc chủng vi sinh? Dữ liệu về thành phần định tính và định lượng của môi trường nuôi cấy? Các điều kiện nuôi cấy (nhiệt độ, độ pH, lượng tiêu thụ oxy trên một đơn vị thể tích, lương chiếu sáng)? Thời gian lên men? Đặc trưng của quá tŕnh sinh tổng hợp các sản phẩm hữu ích? Hiệu suất sản phẩm? Phương pháp tách và làm sạch sản phẩm hữu ích?...

  

Kết quả của giải pháp: có thể giới thiệu càng đầy đủ càng tốt:

·     Các địa điểm đă triển khai thực nghiệm

·     Các chứng nhận về chất lượng, môi trường, vi sinh, giải thưởng...

·     Các hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh đă kư kết

·    

Tự đánh giá giải pháp:  

·     Về tính mới và tính sáng tạo

·     Về triển vọng áp dụng và triển khai

·     Các hiệu quả kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xă hội của giải pháp dự thi

Các thuyết minh khác: (nếu có)

Các Phụ lục minh họa đính kèm Bản mô tả này gồm:

 

                                                    Đại diện các tác giả kư tên

            

 

Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật 

     Thành phố Hồ Chí Minh 2008             

              -------------------------        

Hướng dẫn nội dung

 TOÀN VĂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

Hướng dẫn: Tùy nội dung cụ thể của đề tài, các tác giả có thể sử dụng đầy đủ hoặc một số đề mục gợi ư trong mẫu hướng dẫn này, hoặc sử dụng các gợi ư trong mẫu để tŕnh bày theo cách khác thuận tiện hơn cho việc giới thiệu đề tài, hoặc sử dụng toàn văn bản báo cáo đă tŕnh bày trước Hội đồng nghiệm thu

Tên đề tài nghiên cứu:

Hạn chế của các nghiên cứu trước đó:

Các mục tiêu giải quyết của đề tài:

Giới thiệu nội dung nghiên cứu:

a. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

b. Các nội dung đă thực hiện:

Kết quả của đề tài:

§      Các kết luận khoa học:

§      Các sản phẩm nghiên cứu cụ thể:

§      Các tác phẩm cần bảo hộ bản quyền:

§      Các giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Tự đánh giá đề tài:  

§        Về tính mới và tính sáng tạo:

§        Về khả năng áp dụng và mức độ triển khai: 

§        Hiệu quả kinh tế/xă hội:

Các thuyết minh khác: (nếu có)

Các Phụ lục minh họa đính kèm gồm:

 

                                             Đại diện các tác giả kư tên