Mẫu 3

BỘ (TỈNH)                         CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị:..............                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            -------------------------------

                                           ..............., ngày       tháng       năm 200...

 

BẢN KHAI LƯ LỊCH KHOA HỌC VÀ QUÁ TR̀NH CÔNG TÁC  

DỰ THI NÂNG NGẠCH BÁC SỸ, DƯỢC SỸ LÊN BÁC SỸ CHÍNH, DƯỢC SỸ CHÍNH

 

Phần I

 TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

 

Họ và tên (chữ in hoa):................................................................ Nam(Nữ)...................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Quê quán:.....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................

Dân tộc:..................................................Tôn giáo:.......................................................

Đơn vị công tác(khoa, pḥng, đơn vị):.........................................................................

Chức vụ hiện đang đảm nhận:.....................................................................................

Ngạch công chức:......................Thâm niên ngạch:.....................Hệ số lương..............

Năm được tuyển dụng vào biên chế nhà nước:............................................................

 

TÓM TẮT QUÁ TR̀NH CÔNG TÁC

 

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỄN BIẾN TIỀN LƯƠNG (Kể từ 1993 đến nay)

Ngày tháng

ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÁ TR̀NH ĐÀO TẠO:

1. Tốt nghiệp đại học:............................................Chuyên ngành:.............................

    Thời gian đào tạo:................................................Năm tốt nghiệp:..........................

2. Bồi dưỡng sau đại học ở trong hoặc ngoài nước (nơi bồi dưỡng, nội dung và thời gian bồi dưỡng):.............................................................................................................

3. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sỹ:........................................tại:.......................

   Thời gian từ:...................đến.................... Chuyên ngành:........................................

4. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sỹ:..................................tại:.......................

   Thời gian từ:....................đến.....................Chuyên ngành:......................................

5. Các lớp bồi dưỡng khác (Nơi tổ chức, thời gian, chứng nhận, chứng chỉ):

 

6. Tŕnh độ ngoại ngữ:.................................................................................................

 

Phần II

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 (Tên đề tài, cấp, bắt đầu, kết thúc, đánh giá của Hội đồng nghiệm thu)

 

1.       Đă tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học:

 

2.       Đă có những đề án, phương án được chấp thuận hoặc đang tham gia xây dựng:

 

3. Ngoại ngữ (Ghi rơ biết ngoại ngữ ǵ, tŕnh độ)

 

STT

Tên ngoại ngữ

Tŕnh độ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần III

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN

 

            Đối chiếu với tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch..............tôi tự xác định như sau:

-          Về phẩm chất đạo đức:

-          Về học tập nâng cao tŕnh độ:

-          Về công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học:

            Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu có điều ǵ sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    

       Xác nhận của cơ quan quản lư viên chức                                       Người khai