BỘ Y TẾ

Số: 15/2005/QĐ-BYT

 

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Hà Nội, ngày18tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Ban hành Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lư vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lư vi phạm hành chính năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh thanh tra Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Băi bỏ Quyết định số 868/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lư nhà nước về y tế.

 

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Thanh tra, Văn pḥng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Thanh tra viên chuyên ngành về vệ sinh, khám bệnh, chữa bệnh và dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Trần Thị Trung Chiến

 

  

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2005

 

DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT

ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

 1. Mẫu Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 2. Mẫu Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
 3. Mẫu Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 4. Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 5. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng h́nh thức phạt cảnh cáo trong lĩnh vực y tế (Theo thủ tục đơn giản)
 6. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng h́nh thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản)
 7. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 8. Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 9. Mẫu Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xửphạt trong lĩnh vực y tế
 10. Mẫu Biên bản niêm phong, mở niêm phong y tế
 11. Mẫu Biên bản ban giao hồ sơ, tang vật, phương tịên vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế y tế
 12. Mẫu Biên bản làm việc
 13. Mẫu Biên bản chứng nhận
 14. Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 15. Mẫu Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 16. Mẫu Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 17. Mẫu Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
 18. Mẫu Quyết định trả lại hàng hóa, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ
 19. Mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 20. Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 21. Mẫu Quyết định tạm đ́nh chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 22. Mẫu Quyết định hủy quyết định tạm đ́nh chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế