UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 SỞ Y TẾ

----------------

Số: 4319/SYT-NVY

V/v: chấn chỉnh một số vấn đề liên quan đến khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

 

                  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ------------------------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

Kính gửi:

-          Bệnh viện trực thuộc các Bộ, Ngành

-          Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh

-          Hội đồng Giám định Y khoa thành phố Hồ Chí Minh

-          Pḥng Y tế, TTYT, Bệnh viện, TTYT DP quận/huyện

  

Trong thời gian vừa qua công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đă đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sức khỏe người lao động đă được quan tâm, chăm sóc toàn diện hơn. Điều này đă giúp cho người lao động an tâm hơn trong công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đă đạt được, công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động vẫn c̣n nhiều bất cập và một số mặt tồn tại cần khắc phục.

Nhằm đảm bảo cho công tác khám sức khỏe ngày càng có chất lượng và đi vào nề nếp, nay căn cứ vào các Quyết định và Thông tư:

Thông tư số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động;

Thông tư số 13 Bộ y tế ngày 21/10/1996 hướng dẫn quản lý Vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ  người lao động và bệnh nghề nghiệp;

Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ cho người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành “Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ” cho người lao động;

Sở y tế yêu cầu các đơn vị khám sức khỏe thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt lưu ư một số nội dung quan trọng sau :

1/ Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động phải do đơn vị y tế Nhà nước từ tuyến quận huyện và các Trung tâm y tế lao động ngành, tương đương trở lên thực hiện.

2/ Tổ chức quy tŕnh khám phải đầy đủ các chuyên khoa, phân loại sức khoẻ dựa vào tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển, khám định kỳ được Bộ y tế ban hành tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997.

3/ Kết luận khám sức khỏe định kỳ phải do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn kư tên, đóng dấu chức danh và dấu đơn vị. Trường hợp Giám đốc hoặc Phó Giám đốc chuyên môn không thể kư, có thể ủy quyền cho một cán bộ có trách nhiệm và đủ khả năng chuyên môn để kư thay (chỉ ủy quyền bằng văn bản cho một người duy nhất).

4/ Khi phát hiện người lao động mắc bệnh, các đơn vị khám sức khỏe phải có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức khám điều trị cho người lao động mắc bệnh; được thu viện phí theo các quy định hiện hành của nhà nước. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn hoặc theo yêu cầu của người lao động hoặc người sử dụng lao động, làm thủ tục chuyển viện cho người bệnh theo quy định hiện hành.

5/ Các đơn vị y tế thực hiện khám Sức khoẻ định kỳ cho người lao động trên địa bàn thành phố báo cáo số liệu khám hàng quý về Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường.

+ Thời gian báo cáo: trước ngày 10 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

+ Mẫu, nội dung báo cáo được gửi kèm theo công văn này.

6/ Giao Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường là đơn vị tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác sức khỏe người lao động, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố; thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo quy định của pháp luật. s

Trong quá tŕnh thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Trung tâm sức khoẻ lao động và môi trường thành phố Hồ Chí Minh (số 49 bis, Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Email: tt-skldmt@medinet.org Fax: 089103823. ĐT: 9111887) để được hỗ trợ.

 

  Nơi nhận:
- Như trên;
- HEPZA
- TTSKLĐMT, TTYTDP TP
- Ban Giám đốc Sở Y tế
- Lưu: Văn pḥng Sở“
NTD.LHS.100”

GIÁM ĐỐC

 

 

Bs Nguyễn Thế Dũng