BỘ Y TẾ

---------

Số: 48/2005/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995

Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-BYT ngày 07/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án Tiêu chuẩn hoá xây dựng, thiết kế mẫu các công tŕnh y tế;

Căn cứ Tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995, Yêu cầu thiết kế bệnh viện đa khoa;

Căn cứ Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định 1895/1997 BYT – QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo quyết định số 437/QĐ - BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công tŕnh y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Nay ban hành kèm theo quyết định này; Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chủ đầu tư, căn cứ vào Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế, để xây mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo bệnh viện đă cũ, bị hư hỏng xuống cấp. Khi thực hiện tùy theo t́nh h́nh cụ thể cần tham khảo ư kiến của các nhà chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn pḥng, Vụ trưởng các Vụ Trang thiết bị - Công tŕnh y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

  

Trần Chí Liêm

 Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4470 – 1995 Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế