BỘ Y TẾ                            CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Số: 01/2004/TT-BYT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

 

Hà Nội, ngày  06  tháng 01 năm 2004

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

 

 

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-BTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2003/NĐ - CP ngày 12 tháng 9 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Bộ Y Tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân như sau:

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ
 HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

 

Chương III

ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
CỦA CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN.

 

Chương IV

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN TẠI VIỆT NAM CỦA
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

Chương V

HỒ SƠ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ,
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

 

Chương VI

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LƯ VI PHẠM

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 

Phụ lục 1.

Mẫu bản cam kết

 

Phụ lục 2.

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược
tư nhân/ giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân

 

Phụ lục 3.

Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân

 

Phụ lục 4.

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân

 

Phụ lục 5.

Nội dung biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân

 

Phụ lục 6.

Nội dung biển hiệu

(Toàn bộ văn bản)

 

Ghi chú:

      - Thông tư 07/2005/TT-BYT hướng dẫn sửa đổi điểm thứ 2, khoản 8, Điều 79 của Thông tư số 01/2004/TT- BYT ngày 06 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân

      - Quy định về hành nghề Dược tư nhân, vắc xin, sinh phẩm y tế và dược học cổ truyền tư nhân tại thông tư 01/2004/TT-BYT đă bị băi bỏ. Xem quy định mới tại Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007